Вы здесь: Главная » Устав клуба

Устав клуба

 
Учредительным собранием основателей
общественной организации
“РОТАРІ КЛУБ “ХАРКІВ МУЛЬТІНЕШНЛ”
Протокол от 21 января 2013 года № 1

1. Общие положения

1.1. Об’єднання громадян ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “РОТАРІ КЛУБ “ХАРКІВ МУЛЬТІНЕШНЛ” (надалі за текстом “Клуб”) є добровільною неприбутковою організацією, створеною на основі єдності інтересів членів організації для спільної реалізації  своїх прав і свобод.

1.2. Название общественной организации

повна назва українською мовою:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “РОТАРІ КЛУБ “ХАРКІВ МУЛЬТІНЕШНЛ”

скорочена назва українською мовою:
ГО “РК “ХАРКІВ МУЛЬТІНЕШНЛ”

1.3. Клуб є об’єднанням громадян, що створене і діє згідно з Конституцією України, Законом України “Про громадські об`єднання” та чинним законодавством.

1.4. Діяльність Клубу поширюється на територію міста Харкова та Харківської області.

1.5. Юридична адреса (місцезнаходження) клубу:

61110, місто Харків, вулиця Туркестанська, буд.22, кв.72.

1.6. З моменту державної реєстрації Клубу в установленому законом порядку він набуває статусу юридичної особи.

1.7. Клуб має розрахункові та інші, в тому числі валютні, рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки та інші реквізити, необхідні для його діяльності.

1.8. Клуб використовує власну символіку, яка затверджується Загальними Зборами Клубу. Символіка Клубу підлягає державній реєстрації у порядку, що визначається законодавством України.

1.9. Клуб може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації,  підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

1.10. Держава забезпечує додержання прав і законних інтересів Клубу. Втручання державних органів та службових осіб у діяльність Клубу, так само, як і втручання Клубу у діяльність державних органів, службових осіб та у діяльність інших об’єднань, не допускається, крім випадків, передбачених Законом.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАНИЯ КЛУБА

2.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “РОТАРІ КЛУБ “ХАРКІВ МУЛЬТІНЕШНЛ”  створюється з метою спільної реалізації законних прав і свобод, сприяння розвитку ділових якостей та професіоналізму її членів, розвитку ділових та особистих контактів, які відкривають нові можливості для розширення громадсько-корисної діяльності; сприяння розвитку взаєморозуміння між народами, зміцненню миру за допомогою всесвітнього товариства представників різних професій і занять, об’єднаних  прагненням до здійснення ідеалів служіння суспільству та високими етичними принципами.

2.2. Для виконання Статутних завдань Клуб:

- сприяє організації і проведенню зустрічей, круглих столів, семінарів, виставок, фестивалів, форумів, надає консультації, залучає експертів з різних галузей діяльності суспільства;

- сприяє реалізації просвітницьких, соціальних, екологічних проектів та надає підтримку іншим організаціям в реалізації проектів, спрямованих на виконання мети Клубу.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА
ЧЛЕНОВ КЛУБА И ВЫХОДА ИЗ НЕГО

3.1. Громадська організація має індивідуальне членство. Членами Клубу можуть бути повнолітні особи з позитивною особистою та діловою (професійною) репутацією, та які

- є власником, партнером, посадовою особою чи менеджером у будь-якому визнаному бізнесі чи професії, або

- займає відповідну посаду у виконавчих органах визнаного бізнесу, чи професії, чи в будь-якій галузі управління з чітко визначеними виконавчими повноваженнями і

- має місце роботи або місце проживання в межах території, визначеної як територія діяльності Клубу.

3.2. Прийом нового члена Клубу здійснюється за його письмовою заявою шляхом обрання (прийому) його Загальними Зборами Клубу за поданням одного з дійсних членів Клубу, який добре знає професійні і особисті якості цього кандидата.

3.3. Членство в Клубі продовжується протягом всього часу існування Клубу, якщо членство не припиняється у відповідності з цим Статутом.

3.4. Припинення членства:

3.4.1. Членство кожного члена Клубу припиняється за його власною заявою.

3.4.2. Правління Клубу може припинити членство будь-якого члена Клубу з обґрунтуванням на свій розсуд причин припинення з наступним затвердженням Загальними Зборами про припинення членства.

3.4.3. Членство припиняється якщо не менше двох третин членів Клубу проголосують за це на Загальних зборах, скликаних для цієї мети.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА

4.1. Права членів Клубу:

4.1.1. Член має право брати участь у Загальних Зборах Клубу, обирати і бути обраним до статутних органів Клубу, пропонувати кандидатури нових членів Клубу і брати участь в обранні нового члена.

4.1.2. Має право подавати апеляцію до Загальних Зборів у разі незгоди з тим чи іншим рішенням Правління.

4.1.3. Має право брати участь у реалізації програм і заходів Клубу і запропоновувати нові програми і заходи.

4.1.4. Член має право вийти зі складу Клубу за власним бажанням.

4.2. Обов’язки членів Клубу:

4.2.1. Члени зобов’язані бути присутніми на Загальних Зборах Клубу.

4.2.2. Член обов’язаний сплачувати вступні та поточні внески.

4.2.3. Член зобов’язаний дотримуватись високих етичних стандартів в професійній діяльності та в особистому житті.

4.2.4. Член зобов’язаний дотримуватись вимог даного Статуту і Правил Клубу.

4.3. Почесне членство

4.3.1. Особа, яка має видатні заслуги в реалізації мети і завдань, ідеалів Клубу, за поданням правління Клубу може бути обрана почесним членом даного Клубу, якщо не менше двох третин членів Клубу проголосують за це на Загальних зборах.

4.4. Клуб має право рекомендувати своїх членів, а також інших осіб, які виконують його доручення, для зарубіжних поїздок.

4.5. Класифікація.

4.5.1. Всі дійсні члени Клубу класифікуються у відповідності з їх родом занять або фахом.

Класифікація кожного дійсного члена Клубу повинна відповідати основній визнаній діяльності організації, підприємства чи установи, з якими він пов’язаний, або, якщо у нього незалежний рід занять, професія, його класифікація повинна відповідати його основному визнаному роду занять чи професійній діяльності.

4.5.2. Порядок коригування.

Правління Клубу за своїм розсудом, може за необхідності змінити або скорегувати класифікацію усякого члена Клубу, про що йому повинно бути повідомлено. Члену Клубу у випадку незгоди надається можливість висловити своє заперечення.

4.5.3. Обмеження класифікацій.

В кожній класифікації повинно бути не більше п’яти дійсних членів. Це обмеження не стосується класифікацій з релігії, засобів масової інформації та дипломатичних служб, в які може входити більша кількість членів.

5. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ КЛУБА

5.1. Вищим органом управління Клубу є Загальні Збори.

Правління Клубу є центральним постійно діючим органом на чолі з Головою. Посадовою особою Клубу є Голова правління Клубу. Загальні Збори та Правління Клубу можуть приймати рішення з питань діяльності Клубу, віднесених до її компетенції цим статутом.

5.2. Загальні Збори Клубу (далі Загальні Збори) є вищим органом управління та скликаються Правлінням Клубу не рідше одного разу на рік. Позачергові (надзвичайні) Загальні Збори можуть бути скликані за ініціативою правління Клубу чи Ревізійної комісії. У цих випадках Правління Клубу зобов’язана прийняти рішення не пізніше, ніж через місяць після отримання відповідних документів. Загальні Збори є правомочними, якщо для участі в них зареєструвалося більше половини членів Клубу.

5.3. Загальні Збори Клубу (повноваження):

5.3.1. визначають загальні принципи, напрями, стратегію й тактику діяльності Клубу; приймають рішення, заяви, звернення та резолюції;

5.3.2. затверджують Статут Клубу, зміни та доповнення до нього;

5.3.3. визначають кількісний та персональний склад Правління Клубу, Голову та членів Ревізійної комісії Клубу;

5.3.4. заслуховують звіти Правління, Ревізійної комісії. Затверджують звіти та висновки Ревізійної комісії Клубу;

5.3.5. оцінюють роботу Правління Клубу;

5.3.6. реалізовують право власності на майно та кошти Клубу, делегують Правлінню Клубу  повноваження по господарському управлінню коштами та майном Клубу;

5.3.7. розглядають апеляції на рішення статутних органів, посадових осіб Клубу, ревізійної комісії Клубу;

5.3.8. приймають рішення про вступ до всеукраїнських, міжнародних та інших об’єднань та вихід із них;

5.3.9. обирають делегатів – представників Клубу до складу органів міжнародних об’єднань;

5.3.10. здійснюють прийом у члени Клубу, виключають з Клубу її членів за дії, несумісні із статутом Клубу;

5.3.11. приймають рішення про реорганізацію Клубу;

5.3.12. затверджують зразки символіки, прапору, печатки, штампів, бланків та інших реквізитів;

5.3.14. приймають рішення про ліквідацію Клубу. В разі прийняття такого рішення, визначають чисельність Ліквідаційної комісії та обирають її членів.

Загальні Збори, як вищий орган управління Клубу, можуть взяти до розгляду будь-які питання життя Клубу і прийняття рішення з нього.

Усі посадові особи обираються Загальними Зборами шляхом голосування. Строк повноважень осіб, обраних Загальними Зборами, закінчується з моменту обрання нових осіб на виборні посади.

Рішення про внесення змін до Статуту Клубу, про виключення членів з Клубу, про припинення діяльності Клубу приймаються кваліфікованою більшістю голосів, не менш, ніж 3/4 від кількості членів, зареєстрованих на Загальних Зборах.

Усі інші рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості членів, зареєстрованих на Загальних Зборах, якщо інше не передбачено цім Статутом.

5.4.У період між Загальними Зборами діяльністю Клубу керує Правління Клубу. До його складу входять Голова, заступник Голови та члени правління, безпосередньо обрані Загальними Зборами.

Засідання Правління Клубу скликаються Головою не рідше одного разу на три місяця і є правомочними, якщо на ньому присутні більше половини членів Правління.    У засіданнях Правління Клубу можуть брати участь члени Ревізійної комісії Клубу з дорадчим голосом.

Рішення Правління Клубу приймаються на його засіданнях. Рішення правління Клубу, прийняте на її засіданнях, є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх на засіданні  Правління Клубу. Ведення документообігу покладається на відповідального секретаря Клубу, призначеного Правлінням Клубу.

5.5. Повноваження Правління Клубу:

5.5.1. розробляє заходи, спрямовані на виконання рішень Загальних Зборів;

5.5.2. затверджує календарний план роботи Клубу;

5.5.3. організовує підготовку та проведення масових заходів;

5.5.4. звертається від імені Клубу до державних та судових органів у разі порушення прав окремих членів або організації в цілому;

5.5.5. може створювати постійні або тимчасові консультативно-дорадчі та виконавчі органи  Клубу, визначає їх компетенцію та затверджує положення про них, структуру, призначає та звільняє їх керівників. Визначає склад консультативно-дорадчих органів (крім штатних працівників);

5.5.6. створює комісію з основних напрямків діяльності Клубу, затверджує положення про них, спрямовує їх роботу;

5.5.7. скликає та організовує проведення Загальних Зборів Клубу;

5.5.8. відповідно до рішення Загальних Зборів розпоряджається коштами та майном Клубу, визначає матеріально-відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів;

5.5.9. представляє Клуб у стосунках з іншими громадськими організаціями та органами державної влади;

5.5.10. організовує підбір, підготовку кадрів Клубу;

5.5.11. забезпечує фінансово-господарську діяльність Клубу;

5.5.12. затверджує Положення про порядок прийому в члени  Клубу та інші внутрішні документи;

5.5.13. приймає рішення про заснування підприємств, установ, організацій, призначає та звільняє їх керівників;

5.5.14. може делегувати частину своїх повноважень Голові Правління Клубу;

5.5.15. виконує інші повноваження, визначені цим статутом.

5.6. У період між Загальними Зборами та засіданнями Правління Клубу поточною діяльність Клубу керує Голова Правління Клубу, який є вищою керівною особою Клубу.

5.7 Повноваження Голови Правління:

5.7.1. здійснює поточне керівництво діяльністю Клубу, без доручення представляє її у всіх зовнішніх стосунках;

5.7.2. робить заяви від імені Клубу, має право підпису документів від імені Клубу;

5.7.3. має право підпису фінансових документів Клубу;

5.7.4. ініціює скликання позачергових Загальних Зборів, скликає засідання Правління Клубу, організовує підготовку її засідань, головує на них;

5.7.5. здійснює загальне керівництво роботою комісії, інших виконавчих, робочих та консультативно-дорадчих органів Клубу;

5.7.6. в межах, визначених Загальними зборами та Правлінням клубу, здійснює оперативне управління коштами та майном Клубу;

5.7.7. затверджує штатний розпис виконавчих, робочих та консультативно-дорадчих органів Клубу, положення про їх структурні підрозділи, посадові інструкції штатних працівників;

5.7.8. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників виконавчих, робочих та консультативно-дорадчих органів Клубу. На штатних працівників усіх цих органів поширюється дія чинного законодавства про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування;

5.7.9. у межах статутних повноважень видає накази й розпорядження.

5.8. В разі тимчасової відсутності Голови Правління Клубу його обов`язки виконує заступник Голови Правління.

5.9. Рішення Правління Клубу, посадових осіб Правління,  Ревізійної комісії може бути оскаржено будь-яким членом Клубу шляхом подання обгрунтованої апеляції на будь-яке рішення керівних органів Клубу.

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Контрольним органом Клубу є її Ревізійна комісія, склад якої обирається Загальними Зборами на 1 рік та яка діє в межах повноважень визначених цим Статутом. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени виконавчих органів Клубу.

6.2. Ревізійна комісія:

6.2.1. визначає власну структуру;

6.2.2. розглядає заяви про порушення Статуту Клубу та вносить пропозиції з цього приводу відповідним статутним органам Клубу;

6.2.3. розглядає внутрішні конфліктні ситуації та вносить свої рекомендації щодо них;

6.2.4. перевіряє виконання бюджету Правлінням клубу, виконавчими та іншими органами Клубу;

6.2.5. проводить ревізію фінансово-господарської діяльності Клубу та подає звіти на затвердження Загальним Зборам.

6.2.6. у разі необхідності ініціює скликання Загальних Зборів.

6.3. Керівництво ревізійною комісією здійснює її голова, який обирається Загальними Зборами.

7. ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ И ДРУГОГО ИМУЩЕСТВА КЛУБА

7.1. Клуб може мати у власності кошти та майно, необхідні для здійснення його статутної діяльності.

7.2. Джерела надходження коштів та іншого майна:

7.2.1. вступні і поточні внески членів Клубу;

7.2.2. добровільні пожертвування громадян, підприємств, установ, організацій;

7.2.3. безповоротна фінансова допомога;

7.2.4. надходження від проведення заходів з метою виконання статутних завдань для залучення коштів.

7.3. Кошти та майно Клубу використовуються для здійснення статутної діяльності.

8. ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ И КОНТРОЛЯ

8.1. Клуб веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність. Клуб представляє податковим органам декларації про свої доходи та витрати  у передбачені законом строки.

9. ОСУЩЕТСВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ И ДРУГОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ УСТАВНЫХ ЗАДАЧ

9.1. З метою виконання статутних завдань і цілей, Клуб може здійснювати необхідну господарську діяльність та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством України.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

10.1. Внесення змін та доповнень до Статуту є компетенцією Загальних Зборів Клубу.

10.2. Для затвердження змін та доповнень до Статуту Клубу необхідно 3/4 голосів членів Клубу, які присутні на Загальних Зборах.

10.3. Зміни та доповнення до Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

11. ПРИОСТАНОВКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА

11.1. Дiяльнiсть Клубу припиняється у встановленому законом порядку за рішенням Загальних Зборів членів Клубу або за рішенням суду.

11.2. Клуб може бути реорганізований згідно встановленого законом порядку за рішенням Загальних Зборів Клубу.

11.3. У разі ліквідації Клубу її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність Клубу.

Rotary Club KHARKIV MULTINATIONAL © 2014 Made by K.Vlasov

В начало